Λίγα λόγια για την εταιρεία και τους σκοπούς της

 1. Σκοπός της “CORNUCOPIA” είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) .
 2. Ειδικότερα, σκοπός της, είναι:
  i) η βιώσιμη ανάπτυξη και
  ii) η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

Α. Βιώσιμη ανάπτυξη

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:

α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,

β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,

γ) προωθούν την ισότητα των φύλων,

δ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά

ε) προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

α. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

β. Αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

γ. Τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία, που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή τους.

δ. Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων.

ε. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και την ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

στ. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων.

ζ. Κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε δημοκρατική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. η. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.

θ. Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.

ι. Σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.

ια. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή  διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

ιβ. Παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.

ιγ. Περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος.

ιδ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Β. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες  προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως:

 • - ηλικιωμένοι,
 • - βρέφη,
 • - παιδιά,
 • - άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
 • και περιλαμβάνουν υπηρεσίες:
 • - εκπαίδευσης,
 • - υγείας
 • - κοινωνικής στέγασης,
 • - κοινωνικής σίτισης,
 • - παιδικής φροντίδας,
 • - μακροχρόνιας φροντίδας
 • - κοινωνικής αρωγής


1. Ενημέρωση και πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο για ζητήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

2. Υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στην περιοχή που δραστηριοποιούντα.

3. Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής.

4. Δικτύωση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε τοπικό επίπεδο σε παραγωγικές συνέργειες (clusters).

5. Διασύνδεση επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας με μεμονωμένα εγχειρήματα ή δίκτυα του εξωτερικού.

6. Δημοσιοποίηση και διάδοση του θεσμού της Κ.ΑΛ.Ο. σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τη διάδοση καλών πρακτικών.

7. Συνεργασία με φορείς ένταξης και προώθησης στην απασχόληση.

8. Δραστηριότητες δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου για την ενίσχυση της βιωσιμότητας φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και μη κερδοσκοπικών οντοτήτων.

9. Δραστηριότητες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

10. Διοργάνωση και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής (ατόμου, ομάδας, οικογένειας) σε θέματα που αφορούν ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ένταξη στην αγορά εργασίας, αυτοβελτίωση, κλπ.

11. Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων διαχείρισης ελεύθερου χρόνου με χαρακτήρα εκπαιδευτικό, πολιτιστικό ή/και ψυχαγωγικό (δραστηριότητες αναψυχής, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, επισκέψεις, ξεναγήσεις, σεμινάρια, κλπ).

12. Οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης και αγωγής της κοινότητας σε θέματα που άπτονται των σκοπών της επιχείρησης,

13. Διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, συναντήσεων, διαλέξεων, εκδηλώσεων.

14. Προαγωγή συζητήσεων στον επιστημονικό ή ερευνητικό τομέα, στην κοινωνία των πολιτών και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας σε θέματα που άπτονται των σκοπών της επιχείρησης.

15. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανέργων, επαγγελματιών και στελεχών φορέων.

16. Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων για την ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων και ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό στις οποίες περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών δικτύωσης, συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης,

17. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, και σε φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

18. Διοργάνωση δράσεων δικτύωσης με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, φορείς του ιδιωτικού ή / και δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

19. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχετικών με τους σκοπούς της επιχείρησης, σε συνεργασία ή μη με άλλους φορείς, που χρηματοδοτούνται κατά το όλον ή εν μέρει από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, ή/ και το ελληνικό δημόσιο, ή/και φορείς και οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

20. Εκπόνηση, πραγματοποίηση ή συμμετοχή σε επιστημονικές έρευνες και μελέτες ή προγράμματα διεθνή, ευρωπαϊκά, διακρατικά ή εθνικά που συμβάλλουν στη προώθηση των σκοπών της επιχείρησης.

21. Υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω ερευνών, μελετών, δράσεων ευαισθητοποίησης, δικτύωσης και ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, κλπ.

22. Υλοποίηση δράσεων για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την οικολογία, την τοπική παράδοση, τα παραδοσιακά επαγγέλματα και δραστηριότητες μέσω ερευνών, μελετών, δράσεων ευαισθητοποίησης, δικτύωσης και ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, κλπ.

23. Υλοποίηση δράσεων για την προώθηση των ίσων ευκαιριών, την ισότητα των φύλων, τη καταπολέμηση των διακρίσεων και της ισότιμης συμμετοχής και αποδοχής της διαφορετικότητας μέσω ερευνών, μελετών, δράσεων ευαισθητοποίησης, δικτύωσης και ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, κλπ.

24. Έκδοση βιβλίων, άρθρων και γενικά κειμένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και η παραγωγή εκπαιδευτικού και άλλου υλικού έντυπου ή ηλεκτρονικού κ.α.

25. Η δημιουργία και ανάπτυξη κέντρου πληροφόρησης, τράπεζας δεδομένων, ιστοσελίδων καθώς και η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των σκοπών της επιχείρησης.

26. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου ή κέντρων δια βίου μάθησης.

27. Η αξιοποίηση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, ο σχεδιασμός ιστοσελίδων, ο σχεδιασμός διαδικτυακών δράσεων ενημέρωσης εν γένει για την επίτευξη των σκοπών της επιχείρησης.

28. Η εισήγηση προτάσεων για θεσμική ή νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς της επιχείρησης.

29. Η ανάληψη δράσεων σχετικών με τους σκοπούς της επιχείρησης σε τρίτες χώρες μέσω προγραμμάτων παροχής αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης ή διεθνών οργανισμών.

30. Η συνεργασία με καταστατικά όργανα ή Επιτροπές ή Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς στην αλλοδαπή κ.α. Ομοίως η συνεργασία με Όργανα και Αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας, με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, νομικά η φυσικά πρόσωπα, ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ, Α-ΤΕΙ κ.α., Ανεξάρτητες Αρχές και Εθνικές Επιτροπές.

H "Cornucopia" έχει ήδη ετοιμάσει και πραγματοποιεί διάφορες δράσεις ανα την Ελλάδα επιτελώντας τούς αρχικούς σκοπούς της ίδρυσης της.

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής είναι ο Δρ Γεώργιος Κακαβάς, Ιστορικός Τέχνης - Αρχαιολόγος . Περιβάλλεται δε από μια εκλεκτή ομάδα ειδικών και επιστημόνων προς τον σκοπό της.

Σταδίου 48, 10564 , ΑΘΗΝΑ,  Τηλέφωνο επικοινωνίας .: 6945 378862, email : info@cornucopia.com.gr